Spread the love

Ds Huisman Gezin:- Huisman als Dienaar van het Woord in Vlaardingen in september. Het volgende is een uittreksel uit het boek Korinthiërs dat als tekst voor de bevestiging diende.Na het overlijden van ds. J.B. Call, die het ambt van plaatsvervanger van de Externe Missie bekleedde, besloot de Generale Synode de ontstane leemte op te vullen door de persoon in kwestie in die rol te benoemen.

Ds Huisman Gezin
Ds Huisman Gezin

De betekenis van dit werk nam aanzienlijk toe nadat ds. A. Elshout het pleidooi van de Amerikaanse gemeenschap van Artesia aanvaardde en ds. Huisman het penningmeesterschap van ds. Elshout overnam.

Al het werk dat destijds in ons land voor de missie moest worden gedaan, moest door de missionarissen zelf worden gedaan omdat er op dat moment geen missiekantoor was. Dit gaf aan dat er nog veel werk aan de winkel was.

Terwijl dominee Huisman verantwoordelijk was voor de logistieke aspecten van de bediening, zoals aankopen, verzendingen en financiële afwikkelingen, was dominee Vergunst verantwoordelijk voor het afhandelen van de post voor de congregatie.

Als direct gevolg hiervan werd hij een zeer actieve deelnemer aan het werk dat de zendelingen deden. In augustus kwam de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika (G.K.S.A.) tot de conclusie dat ze zich moesten inspannen om een ​​blanke zendende leraar in Nederland te rekruteren,

zodat ze een meer permanent zendingswerk konden bieden aan de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. en goed gestructureerd.Dit beroep werd gedaan op verschillende personen, waaronder de missionaire vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten.

Dominee Huisman reisde in de maand maart af naar de stad Sannieshof en naar de omroepregio Mareetsane. Na terugkomst van zijn tweede reis deelde hij de leiding van de kerk mee dat hij in de toekomst geroepen zou worden om als missionaris te dienen.

Ds Huisman Gezin
Ds Huisman Gezin

een concept dat belangrijk is en dat hij er enige aandacht aan zou kunnen besteden. Ondanks het feit dat de missionarissen Vlaardingen verzochten in te stemmen met hun wens om een ​​beroep te doen op haar eigen predikant als missionaris-aalmoezenier, is het begrijpelijk dat Vlaardingen aan hun verzoek heeft meegewerkt.

Hij was niet alleen in staat, maar ook bereid om de dienst te verrichten die van hem werd gevraagd. Het aantal jaren dat Vlaardingen hem mogelijk als haar predikant heeft mogen dienen, werd op geen enkele manier beperkt door haar beslissing.

Christus, en alleen Christus, was het thema van zijn preken toen hij vanaf de preekstoel sprak. Vanwege zijn liefde voor Christus maakte hij er een hoge prioriteit van om Christus in al zijn preken te presenteren als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Dit was de boodschap die hij afleverde.De boodschap van verzoening werd met een ongelooflijke hoeveelheid welsprekendheid, genade en gaven in het midden van de gemeente van de kerk gebracht en aan de gemeente verkondigd.

Zijn lezingen hadden een grote impact op degenen die ze hoorden, omdat ze rechtstreeks tot het hart van de luisteraars konden spreken. Bovendien waren zijn toespraken als gevolg van de bediening van de Heilige Geest gevuld met geest en kracht in hun demonstraties.

In korte tijd kreeg hij naast de taken voor zijn eigen gemeente ook de algemene verantwoordelijkheid voor de gereformeerde gemeenten.Oktober is de geboortemaand van Lambertus Huisman in Nederland, en zijn ouders waren allebei fervente christenen toen hij werd geboren. Na afronding van de basisschool,

Ds Huisman Gezin
Ds Huisman Gezin

Hij vervolgde zijn opleiding op wetenschappelijk en wiskundig gebied. Hij beëindigde zijn dienstplicht door een tijd bij de Koninklijke Marechaussee te gaan werken.Hij gebruikte Limburg, dat vlakbij de Duitse grens ligt, als uitvalsbasis. In het begin gaf hij toe aan de grillen van zijn eigen hart als het ging om hoe hij zijn leven leidde, maar uiteindelijk kwam de Heer tussenbeide en bracht hem onder de aandacht van ds.

In mei trouwde hij in Zeist met Alida van Dam. In deze periode was hij werkzaam als bedrijfsleider bij een fabriek in Zwijndrecht. Het was in deze tijd dat hij voor het eerst een roeping naar het onderwijs begon te voelen.

Hij had altijd een hoge prioriteit gegeven aan zijn werk in dienst van de Heer, en als gevolg daarvan beschouwde hij het als zijn plicht om mensen te prediken en te instrueren hoe ze redding kunnen verkrijgen door hun eigen persoonlijke relatie met God.

Nadat hij alle vereiste examens met goed gevolg had afgelegd, gaf het Curatorium hem toestemming om zich in te schrijven voor de Theologische School. Dominee H. Rijksen gaf zijn goedkeuring aan de selectie van kandidaat L voor een periode van één jaar.

“Omdat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, en hun hun zonden niet toerekende; en Hij heeft het woord van verzoening in ons gelegd”, zegt de Bijbel. “Hun zonden werden hun niet toegeschreven.”

In het licht hiervan moeten we onszelf presenteren als ambassadeurs van Christus, alsof God aan het werk wash ons. Als we bidden: “Laat u met God verzoenen”, bidden we in de naam van Christus en namens hem. De avonddienst werd afgetrapt met een preek van dominee Houseman die een reactie was op Luke b. “

Maar ik ben onder jullie aanwezig als Iemand die dient, “antwoordde Jezus. Het fundamentele concept was dat van een Christus die geschikt was voor de rol van predikant omdat hij ervoor was opgeleid.G. Zwerus, die destijds het Gereformeerde kerkje in Maastricht voorzat en als Woordpredikant optrad. Daarna liet hij zich door het leven leiden door de verlangens van zijn eigen hart.

Deze preek was een instrument dat de Heer gebruikte om hem, een verloren zondaar, aan de voeten van de Christus van de Schriften te brengen. De Heer gebruikte deze preek als een werktuig in Zijn hand. Dit werd bereikt door het houden van deze preek.

Nadat hij van zijn baan was ontslagen, ging hij terug naar zijn geboorteplaats en sloot zich aan bij de plaatselijke gemeente van de kerk, waar hij zijn hele leven lid van was geweest, om als ouderling in de gemeente te dienen.

By Sarah

%d bloggers like this: